ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTY - EDUKATOR W CUKRZYCY

                                                                                
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO:

przeprowadzenie szkolenia z zagadnień wykraczających ponad standard, w formie wykładów w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, dla studentów studiów stacjonarnych kierunku pielęgniarstwo I stopnia biorących udział w projekcie pt. „Poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo drogą do zwiększenia liczby absolwentów” w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr postępowania: 07/2018/POWER 5.3 data: 28.03.2018 r.

1. ZAMAWIAJĄCY:
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
ul. Kościelna 6
41-303 Dąbrowa Górnicza

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przeprowadzenie szkolenia dla studentów kierunku pielęgniarstwo I stopnia, w formie wykładów, w zakresie:
1/ Edukator w cukrzycy – 30 godzin. Kurs realizowany będzie w grupach 15 osobowych, w modułach 6 godzin lekcyjnych dziennie.

Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

3. WYBRANA OFERTA

Nazwa Wykonawcy Justyna Kapuściok ul. Sienkiewicza 25a/6, 41-800 Zabrze. Uzasadnienie wyboru: Oferent spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym (oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym ) i uzyskała najwyższą ilość punktów.

Data sporządzenia protokołu: 06.04.2018r.

Osoby prowadzące postępowanie:
mgr inż. Anna Borecka – kierownik projektu
mgr Anna Kędzierska – kwestor
lic. Agnieszka Oleksy- sekretarz

Inauguracja Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej w Polsce